CÂN ĐIỆN TỬ SALMON

Vượt thác cùng doanh nghiệp
Cân Điện Tử SalMon

Tư vấn trực tuyến

0914.982.244
Chứng nhận ISO 17025:2005

VILAS là hệ thống công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam (BoA – Bureau of Accreditation Vietnam).
Ngày 19/04/2017 Phòng thử nghiệm – Công ty TNHH Quốc Hùng được đánh giá công nhận năng lực phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn phù hợp với chuẩn mực của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.Tải về